Facebook Pixel
Växla Nav

Hur många kW drar ditt bastuaggregat?

Hur många kW drar ditt bastuaggregat?
Hur många kW drar ditt bastuaggregat?

Under den kommande vintern kommer stora delar av Europa och övriga världen att se på priset för energin med större hänsyn än tidigare år. Många kanske tycker att bastun är en av de saker man bör kompromissa med för att spara el, men vi uppmuntrar att titta närmare på energiförbrukningen vid bastubadet, eftersom ekvationen påverkas av flera variabler: önskad temperatur, tid för bastun, material som används i bastun, förhållandet mellan aggregatets effekt och bastuns volym, drift av ventilation och så vidare.

Med många enkla tips kan du minska energiförbrukningen avsevärt vid bastubad. Dessutom bör du komma ihåg att det mesta av värmen från bastun finns kvar i huset!

Snabb fakta

  • Det mesta av värmen som genereras av bastuaggregatet överförs till andra delar av ditt hem för att hålla hemmet varmt.
  • Aggregatets effekt (kW) betyder inte att det är den maximala energiförbrukningen per timme. Aggregatet använder mindre än 50% av maxeffekten för att upprätthålla den önskade temperaturen.

  • Det finns flera enkla och smarta sätt att minska energiförbrukningen vid bastubad, från att stapla om värmarstenarna till att sänka temperaturen i basturummet.

  • Bastubad kan minska förbrukningen av varmt vatten då behovet av varma duschar minskar. Att värma upp duschvattnet förbrukar vanligtvis mycket energi och allt varmt vatten går ner i avloppet.

Hur använder bastun energi och vad händer med energin efter bastubadet?

När man överväger energiförbrukningen i en bastu är det bra att ur minnet gräva fram en av de grundläggande lagarna för kemi och fysik om bevarande av energi. Energi kan inte skapas eller förstöras utan kan bara ändras eller överföras från en form till en annan.

Elaggregat omvandlar all el till värme. Värmartermostaten reglerar värmeelementen till och från så att de håller aggregatet varmt efter önskad temperatur.

Under uppvärmningen av bastun och bastubadet värmer aggregatet inte bara luften, utan även stenar, vägg- och takpaneler, dörrar och bastubänkar. Det mesta av värmen från basturummet överförs genom dörren och konstruktionen till resten av byggnaden. Värmeenergin som läcker från bastun till resten av hemmet, till exempel till det intilliggande badrummet, minskar behovet av andra värmekällor. Bastun kan därför betraktas som en sekundär värmekälla under de kallare månaderna. Om en värmeåtervinning för ventilation eller en frånluftsvärmepump används förblir det mesta av värmen från ventilationen användbar för uppvärmning av byggnaden.

Energiförbrukning bastu harvia

Hur mycket energi förbrukar värmaren?

Elaggregatets kW effekt x drifttid indikerar inte direkt de kilowatt-timmar som spenderas på bastubadet. Efter att ha nått basturummets inställda temperatur börjar aggregatets termostat att stänga av strömmen som går till aggregatets värmeelement. I uppvärmningsfasen slås aggregatet på med full effekt under de första 30–40 minuterna, beroende på bastuns storlek, isolering och inställd temperatur. Därefter är effekten cirka 50% av max. så att basturummet behåller önskad temperatur.

Ta till exempel en traditionell finsk familjebastu för 3–4 personer med ett 6 kW bastuaggregat. Vanligtvis är bastun initialt uppvärmd i ungefär en timme, varefter aggregatet fortfarande är på i ytterligare en timme. I det här fallet förbrukar ett elaggregat på 6 kilowatt 4–5 kilowatt-timmar den första timmen och 3–4 kilowatt-timmar nästa timme. Totalt är förbrukningen av elaggregat på två timmar cirka 7–9 kilowatt-timmar. Förbrukningssiffrorna är baserade på en isolerad bastu med ett aggregat som passar bastuns storlek.

Bastubad 1h

Att lära sig hur du bastar på energieffektivt sätt gör att du kan spara i bästa fall några kilowatt-timmar om du går till bastun så fort den är klar och bara bastar i 15–20 minuter, vilket räcker gott för att ta vara på hälsoeffekterna av den heta värmen.

På årsbasis kan besparingen bli mer än 500 kilowatt-timmar om du bastar tre gånger i veckan. Om aggregatet hålls på i två timmar åt gången och bastun används 3 gånger i veckan är årsförbrukningen för exempelbastun ovan 1092–1404 kWh. När du följer det smartare sättet att gå till bastun som visas i figuren nedan är förbrukningen långt under tusen kilowatt-timmar (780 kWh).

Smart bastubad harvia

 

Hur mycket kostar ett bastubad?

Bastuvärmens effekt på elräkningen beror på vilken typ av värmesystem du har samt hur ditt boendeläge är. Om hemmet har ett fast elavtal i bruk medför bastubad i en bostad med direkt elvärme inga extra kostnader under de kallare månaderna då uppvärmning av bostäder behövs. Det mesta av värmen från bastun stannar kvar inne i byggnaden.

Om du har ett rörligt elpris är skillnaden i elpris mellan det ögonblick då värmesystemet värms upp och bastun värms upp. I bostäder som värms upp med fjärrvärme, ved eller värmepump beror naturligtvis bastuns effekt på elräkningen på kostnaderna för olika uppvärmningsmetoder jämfört med elpriset, men man kan säga att bastun alltid har en sänkande effekt på den totala mängden energiförbrukning.

I bostadsrättsföreningar ingår vanligtvis uppvärmning i underhållsavgiften, och uppvärmningen av bastun har en direkt inverkan på elräkningen. Men å andra sidan värms badrum ofta upp med golvvärme, vilket behovet minskar tack vare bastubad.

Vilka åtgärder kan vidtas för att minska bastuns energiförbrukning?

Stapla om stenarna minst en gång om året och byt vid behov ut de gamla stenarna mot nya.

Att byta ut och stapla stenarna igen är ett av de mest effektiva underhållstipsen för att spara energi. När luften kan cirkulera korrekt i aggregatet värms bastun upp snabbare och aggregatet förbrukar mindre energi för att värma upp basturummet.

Vi rekommenderar starkt att lägga om stenarna minst en gång om året eller oftare om bastun används mycket. Bastustenar bryts ner långsamt men gradvis under användning på grund av de stora temperaturskillnaderna som uppstår. När du går igenom dina stenar så tar du bort eventuella stenbitar från aggregatets botten och de trasiga stenarna ersätts med nya. På så sätt förblir aggregatets uppvärmningskapacitet optimal, och risken för överhettning undviks. I manualen till ditt bastuaggregat finns den instruktioner på hur du staplar din sten.

Den luftiga staplingen av stenarna och att stenarna är i gott skick förbättrar även bastu-upplevelsen och påskyndar uppvärmningen av basturummet, eftersom den varma luften överförs till bastun bättre.

Ställ in aggregatet på en lägre temperatur - bra ångning uppnås ofta vid 70°C

Det viktigaste är att välja ett aggregat efter hur just du vill basta. De bastubadare som har en pelarvärmare med ett stort antal stenar är ofta mer nöjd med den lägre temperaturen. Den stora massan av stenar ger skön mjuk ånga. I pelaraggregat med stor stenkapacitet, som Harvia Legend, Cilindro och Glow-aggregat, behåller och avger stenarna sin värme ännu längre efter att aggregatet har stängts av.

För den som gillar högre temperatur passar elaggregat med mindre stenmassa, till exempel Harvia Virta och Wall-aggregaten.

Harvia glow

Se till att du använder ett aggregat med rätt effekt.

En viktig del är att välja aggregatets effekt efter basturummets volym och de material som används. Om aggregatet är för kraftfullt för bastuns volym kan det värma upp basturummet snabbt, men det kommer inte att ge stenarna tillräckligt med tid att lagra tillräckligt med värme för att du ska kunna få ånga vid vattenkastning. I det här fallet kommer återuppvärmningen av stenarna att kräva mer tid.

Om aggregatet är för litet för basturummets volym kan det ta lång tid att nå önskad temperatur och värmeelementen kan slitas ut snabbare på grund av överanvändning.

Kontrollera att ventilationen i bastun är rätt inställd

Alla bastur behöver ett ventilationssystem för att byta/cirkulera luften i bastun. När ingen använder bastun och det inte finns någon fukt i rummet är ventilation inte nödvändig.

Om du har möjlighet, håll ventilerna stängda när bastun värms upp. Det hjälper till att behålla värmen i din bastu och gör att den når önskad temperatur snabbare. När du går in i bastun och vill ha vattenånga är det nödvändigt att öppna ventilerna för frisk luft. För mycket ventilation kan göra att värmen kommer ut från bastun för tidigt. För lite ventilation kan göra luften svår att andas. Dessutom gör bristen på ventilation det svårt att torka bastun.

Harvia bastuinredning

Undvik onödig uppvärmning av bastun och förkorta bastutiden

Börja basta så fort bastun når den önskad temperatur och stäng av bastun direkt efter bastubadet. För att uppnå hälsofördelarna med  att basta räcker det med 15 minuter.

Håll inte dörren öppen onödigt länge

När bastudörren öppnas kommer släpper den ut en massa värme från bastun till resten av bostaden. Håll därför dörren stängd vid uppvärmning av bastun och bastubadet. Efter ditt bastubad kan du lämna bastudörren öppen, eftersom du då kan ta tillvara på värmen till övriga rum samt torka upp bastun snabbare.

Låt bastun torka efteråt

Mot slutet av ditt bastubad ska du se till att aggregatet fortfarande är tillräckligt varmt för att värmen ska torka bastun. Detta förhindrar att det byggs upp fukt i bastun. Aggregat med en stor mängd stenar kan stängas av innan du är klar med bastubadet eftersom stenarna håller kvar tillräckligt med värme för att torka rummet. För mindre aggregat är det lämpligt att låta aggregatet vara på tills man är klar med att ösa vatten på stenarna. Man kan fortfarande njuta av värmen efter det, men avstå från att ösa på vatten efter att aggregatets stängts av för att undvika överflödigt vatten och fukt i aggregatet och bastun.

 

Originaltext från Harvia. 

https://www.harvia.com/en/ideas-and-trends/sustainability-and-safety/faq-about-the-energy-consumption-of-sauna-bathing/ 

© Copyright Bastuspecialisten 2014–2024